ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  11
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,357
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,357
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  483,656
  IP :  3.239.236.140
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอน “ภาคปกติ“ ภาคเรียนที่ 2/2558 (อัปเดท 11-1-59) 
ตารางเรียน “ภาคปกติ“ ภาคเรียนที่ 2/2558 (อัปเดท 11-1-59) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคปกติ “ภาคเรียนที่ 2/2558“ 
ตารางเรียน ภาคปกติ “ภาคเรียนที่ 2/2558“ 
ตารางเรียน ภาคปกติ “ภาคเรียนที่ 2/2558“ (และบล็อกรายวิชาศึกษาทั่วไป GE) 
ตารางสอนอาจารย์ “ภาคพิเศษ“ ภาคเรียนที่ 2/2558 
ตารางเรียน “ภาคพิเศษ“ ภาคเรียนที่ 2/2558 
“เปลี่ยนแปลง“ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ (รหัส 58) ภาคเรียนที่ 1/58 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 
ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 
ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 สอบวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 
ตารางสอบกลางภาค (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคพิเศษ 1/2558 (ฉบับสมบูรณ์) 
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (ฉบับสมบูรณ์) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (อัปเดท วันที่ 5 สิงหาคม 2558) 
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (อัปเดท วันที่ 5 สิงหาคม 2558) 
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (หมายเหตุ ตารางเรียน-ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1-58 พร้อมตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ตารางสอบปลายภาค “ภาคพิเศษ“ ภาคเรียนที่ 3/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (สำหรับนักศึกษา รหัส 55-57) 
มีข้อมูลทั้งหมด  133  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7