ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  13
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,878
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,878
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  484,177
  IP :  18.204.42.98
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 2 ปี วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2556 
คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจำปี 2556  
คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ท่าน “รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ มาเป็นวิทยากร 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา “เครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ ฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์“ มาศึกษาดูงานที่คณะบริหารธุรกิจ 
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
พิธีบูชาพญาหมื่นตื้อ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 07.30 น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ 
โครงการ“การจัดการความรู้ KM“ ของการทำงานเลขานุการอย่างมื่อออาชีพ บรรยายโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
3 ก.พ. 2557 เวลา 15.00 น. คณะบริหารธุรกิจได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนา“การบริหารจัดการโครงสร้างหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป“ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2557 ห้องประชุมคลับเฮ้าส์ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
ภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการบริหารธุรกิจ KBS FESTIVAL 2014  
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการบริหารธุรกิจ KBS FESTIVAL 2014  
แข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์พี่น้องคณะบริหารธุรกิจและงานปีใหม่ 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557 
ผู้บริหารและบุคลากร สวัสดีปีใหม่และขอคำอวยพรจากท่านอธิการบดี-รองอธิการบดี และคณบดีคณะต่างๆ 
คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 
ภาพการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 11“ 
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 255 ณ ห้อง KBS 201 อาคารช่อตะแบก 
คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียน มคอ.3 - 7 (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห้่งชาติ พ.ศ. 2552) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 56 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง KBS 201 ชัน 2 คณะบริหารธุรกิจ  
มีข้อมูลทั้งหมด  117  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/6

1 2 3 4 5 6