ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  35
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,900
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,900
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  484,199
  IP :  18.204.42.98
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอเชิญร่วมงาน เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดี 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคณบดี 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
การสอบประเมินการสอน อาจารย์ปนัดดา โพธินาม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตำแหน่งทางวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม Honda ขอเชิญชวนนักศึกษาบริหารธุรกิจทุกชั้นปีเข้าร่วมและให้กำลังใจทีมแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเขียนแผนการตลาดระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร“ผู้นำยุคใหม่“ รุ่นที่ 3 
เชิญเข้าร่วมสัมมนา ADDA ADD YOUR VALUE 
ปชส กิจกรรมการประกวดแผนงานกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) “ 
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์การอบรมสััมมนาครั้งที่ 2 หัวข้อ “ผ่าวิกฤติธุรกิจ Logistics ด้วยไอที“  
ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 เรื่องการกรอกข้อมูลประวัติในระบบ 
ประชาสัมพันธ์ อาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสร้าง Username และ Password เข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 
“นักศึกษา“ แจ้งการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ปีการศึกษา 2/2556 ภาคปกติ (บัญชี 55 - คอมธุรกิจ 55) เริ่มเรียน ตั้งแต่สันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป 
คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 1120/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
ขอแสงความยินดีกับ อาจารย์มัติกา คำหา และอาจารย์จุมพล ทองจำรูญ ที่สอบผ่านมาตราฐาน ITPE ในระดับ IP 
“ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี“ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 1) รับสมัครและรับการเสนอรายชื่อจากผู้ที่สนใจสมัครและผู้มีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14 -25 ตุลาคม 2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
มีข้อมูลทั้งหมด  112  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/6

1 2 3 4 5 6