ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561        ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2560 (อัฟเดท วันที่ 28/11/60)       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2560 (อัฟเดท วันที่ 28/11/60)       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560        ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560        ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  15
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,059
  เยี่ยมชมปีนี้ :  46,221
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  234,776
  IP :  54.234.255.29
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสารสำเนาฟ้า 
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯลฯ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง 
ขอความอนุเคราะหืปิดประกาศรับสมัครเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ 2 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวันวิทยาการจุดการก้าวหน้า ครั้งที่ 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต 
เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม 
ขอเรียนเชิญเข้าร่สมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Human Subject Protection Course 
ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอเชิญร่วมงาน เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดี 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคณบดี 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
การสอบประเมินการสอน อาจารย์ปนัดดา โพธินาม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตำแหน่งทางวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม Honda ขอเชิญชวนนักศึกษาบริหารธุรกิจทุกชั้นปีเข้าร่วมและให้กำลังใจทีมแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเขียนแผนการตลาดระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก 
มีข้อมูลทั้งหมด  105  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/6

1 2 3 4 5 6