ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  15
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,361
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,361
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  483,660
  IP :  3.239.236.140
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘ รอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมประชันกลอนสด 
ระแบียบแนวปฏิบัติการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การเลื่อนการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2558  
“ประชาสัมพันธ์“ ให้นักศึกษาภาคปกติทุกคน “เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558“  
[[ประกาศ]] ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าไปกรอกแบบประเมินฯเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 
แจ้งรายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 
จองรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2558 
ปฏิรูปการศึกษา ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.  
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programmer 
#ประชาสัมพันธ์ถึง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ #เรื่องเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องในวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา (1) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม-ในการจัดงานด้านวิชาการ-งานวิจัย-และพัฒนาเชิงกลยุทธ์ครั้งที่-7 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯลฯ 
การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมฯลฯ 
ส่งเสริมสัวสดิภาพและพิทักษ์เด็ก-เยาวชน-ผู้ด้อยโอกาส 
มอบทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ-IELTS 
มีข้อมูลทั้งหมด  112  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/6

1 2 3 4 5 6