ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 6 อัตรา       แบบสำรวจความต้องการเครื่องแบบนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559        ตารางสอบกลางภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       แจ้งการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุยเดช บรมนาถบพิตร         ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561        ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561       กิจกรรม “ปลูกต้นดาวเรือง“       ตารางสอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  27
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,476
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,719
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  247,932
  IP :  54.159.30.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
[[ประกาศ]] ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าไปกรอกแบบประเมินฯเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 
แจ้งรายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 
จองรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2558 
ปฏิรูปการศึกษา ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.  
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programmer 
#ประชาสัมพันธ์ถึง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ #เรื่องเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องในวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา (1) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม-ในการจัดงานด้านวิชาการ-งานวิจัย-และพัฒนาเชิงกลยุทธ์ครั้งที่-7 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯลฯ 
การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมฯลฯ 
ส่งเสริมสัวสดิภาพและพิทักษ์เด็ก-เยาวชน-ผู้ด้อยโอกาส 
มอบทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ-IELTS 
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา-เรื่อง-ดีโอไอ-ไทยแลนท์ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ต้องฝึกานและต้องการหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอม 
มีข้อมูลทั้งหมด  107  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/6

1 2 3 4 5 6