รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
ตำแหน่ง (Position):   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : - ปริญญาเอก

อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -