ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,371
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,371
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  483,670
  IP :  3.239.236.140
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

แนะนำสาขาวิชา

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย:           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
         ภาษาอังกฤษ:       Bachelor of Business Administration Program in General  Management
                     
2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
         ชื่อเต็ม (ไทย) :       บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)   
         ชื่อย่อ  (ไทย) :       บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (General Management)
         ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.B.A. (General Management)
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและวิสัยทัศน์ในการบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ทางการจัดการทั่วไปในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           2. เพื่อผลิตนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
           3. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
           4. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเข้าใจในปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง 


ครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม                                              ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    30   หน่วยกิต
          1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                  9    หน่วยกิต
          2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                            6    หน่วยกิต
          3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                             6    หน่วยกิต
          4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     9    หน่วยกิต
   2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                            99   หน่วยกิต
         (1) กลุ่มวิชาแกน                                                          33  หน่วยกิต
        (2) กลุ่มวิชาเอก                                                            66  หน่วยกิต
         (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการให้เลือกแผน ก. หรือ แผน ข. ดังนี้
 
   แผน ก. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
         (2) กลุ่มวิชาเอก                                                66  หน่วยกิต
              2.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                45   หน่วยกิต
              2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                18   หน่วยกิต
         (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
              3.1.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     3   หน่วยกิต
    แผน ข. สหกิจศึกษา
         (2)กลุ่มวิชาเอก                                                66  หน่วยกิต
              2.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              45   หน่วยกิต
              2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                               15   หน่วยกิต
         (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
              3.1.1สหกิจศึกษา                                          6   หน่วยกิต
                   
          3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                      6  หน่วยกิต

อาจารย์ประจำสาขา

นางสาววไลพร  พลอยวิเลิศ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   (หัวหน้าสาขา)

Tel. 

E-mail : 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม   
                  : บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิยาลัยขอนแก่น

ผู็ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   

Tel. 085-645-9188

E-mail : Nadwade11@Gmail.com

วุฒิการศึกษา : กศ.บ (ภูมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

                  : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวปิยะนุช  เทือกเทพ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   

Tel. 080-412-1710

E-mail : Aten_piya@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

                  :  ศ.ม. (เศรษศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายศักดิ์เกษม   ปานะลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   

Tel. 081-261-7910

E-mail : 

วุฒิการศึกษา :

                  :นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   

Tel. 

E-mail : 

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  : บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยบูรพา


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
  2. ครูหรืออาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา
  3. นักบริหารงานทั่วไปในองค์กรเอกชน
  4. นักวิเคราะห์โครงการในองค์กรเอกชนและรัฐบาล
  5. นักบริหาร/นักการตลาด
  6. พนักงานธุรการ
  7. งานราชการและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านบริหารธุรกิจ
  8. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/พนักงานปฏิบัติการทางธุรกิจ
  9. พนักงานธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน


งานวิจัย 1 การศึกษาศักยภาพธุรกิจยางพาราเพื่อการพัมนาช่องทางการจัดจำหน่าย

งานวิจัย 2 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยางพารา