ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  37
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,383
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,383
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  483,682
  IP :  3.239.236.140
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แนะนำสาขา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):        บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
ชื่อย่อ (ไทย):         บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.B.A. (Business Computer)

หลักสูตรที่เปิดสอน

      * สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
      * สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.) ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)


จุดเด่น

       ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ด้านงานธุรกิจ เช้น การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์  และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

ข้อมูลหลักสูตร

      โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต
            1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                     9      หน่วยกิต
            2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                              6      หน่วยกิต
            3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                6      หน่วยกิต
            4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          9      หน่วยกิต
 
     หมวดวิชาเฉพาะด้าน
   ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต                
            1. กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                   33    หน่วยกิต
             2. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                                      18    หน่วยกิต
             3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                          7   หน่วยกิต
       
    หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกิต

อาจารย์ประจำสาขา
                            
 
 นายจุมพล  ทองจำรูญ  
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หัวหน้าสาขา)
 Tel. 085-480-8062

 E-mail : Joompol.Ksu@gmail.com

 วุฒิการศึกษา :  บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   : วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 นางสาวปนัดดา  โพธินาม   
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 Tel.089-574-9090

 E-mail :Panaddapo@hotmail.com

 วุฒิการศึกษา :

                   : 

 
 นายคมกริช  อ่อนประสงค์  
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 Tel.081-873-0607

 E-mail :

 วุฒิการศึกษา  : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                             
                    : บธ. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    : น.(นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 นายธนัชพงษ์  วังคำหาญ   
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 Tel.085-000-6720

 E-mail :Tanachapong.w@hotmail.com

 วุฒิการศึกษา : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                
                  : วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยรังสิต                                         
       

นางสาวพัชรี  ศรีพุทธา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Tel.

E-mail : 

วุฒิการศึกษา : 
                  :           


โอกาสทางวิชาชีพ


    1. อาชีพในองค์กรธุรกิจทุกส่วนงาน เช่น ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายโลจิสติกส์ และส่วนงานที่ใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินธุรกิจ
    2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูล สารสนเทศ
    3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานในส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Officer)
    5. ผู้พัฒนาโปรแกรม (Programmer)
    6. ผู้ออกแบบกราฟิก และออกแบบเว็บไซต์ (Graphic and Web site designer)
    7. ผู้ดูแลเว็บไซต์  (Web master/Web Administrator)
    8. เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย (Network Support)
    9. ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Development and Designer)
   10. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA: Database Administrator)
   11. อาชีพอิสระอื่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ