ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  27
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,373
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,373
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  483,672
  IP :  3.239.236.140
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  สาขาวิชาการบัญชี
แนะนำสาขา  ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ. (การบัญชี)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy (Accounting)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Acc. (Accounting) 
  จุดเด่น

          สาขาวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
สาขาวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

ข้อมูลหลักสูตร

       
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
        1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                     9      หน่วยกิต
        2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                                6      หน่วยกิต
        3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                 6      หน่วยกิต
        4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          9      หน่วยกิต
 
    หมวดวิชาเฉพาะด้าน
   ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต                
        1)  กลุ่มวิชาแกน                                                            42     หน่วยกิต
        2)  กลุ่มวิชาเอก                                                             54    หน่วยกิต
             2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                               33    หน่วยกิต
             2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                               18    หน่วยกิต
             2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3,6    หน่วยกิต
       
     หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

อาจารย์ประจำสาขา

         
นายกันต์  กิ่งโก้   
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  (หัวหน้าสาขา)
Tel.095-669-9449
E-mail :Dome_kingko_ky@hotmail.com
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                    : ปริญญาโท บช.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     


ดร.ฉายรุ่ง  ไชยกำบัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  

Tel.081-545-5471
E-mail :Chayrung_1969@yahoo.com
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    : ปริญญาโท บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    : ปริญญาเอก  ปร.ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวมนชยา  สภานุชาต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  

Tel.081-739-2739
E-mail :Kikmon2005@hotmail.com
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    : ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                    : ปริญญาโท บช.ม มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายชัพวิชญ์  คำภิรมย์                        
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  

Tel.080-7499498
E-mail :Chapvit@Gmail.com
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
                    : ปริญญาโท บช.ม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดร.นภาภรณ์  ทรัพย์กุลมงคล                      
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  

Tel.
E-mail :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  
                    : ปริญญาโท
                     : 
ปริญญาเอก
 
 
นายมารุต  พลรักษา                      
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  

Tel.
E-mail :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  
                    : ปริญญาโท


โอกาสทางวิชาชีพ
1. นักบัญชี

2. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
3. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
5. ผู้ตรวจสอบภายใน
6. นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
7. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8. ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
9. อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10. ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร