ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  33
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,379
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,379
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  483,678
  IP :  3.239.236.140
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี


                            .     

            นายกันต์ กิ่งโก้                          ดร.ฉายรุ่ง  ไชยกำบัง                     นางสาวมนชยา สภานุชาต     
       อาจารย์ (หัวหน้าสาขา)                              อาจารย์                                       อาจารย์           

                                 
            นายชัพวิชญ์   คำภิรมย์        ดร.นภาภรณ์ ทรัพย์กุลมงคล                นายมารุต  พลรักษา
                  อาจารย์                                  
อาจารย์                                       อาจารย์

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทั่วไป

                                                     
        นางสาววไลพร  พลอยวิเลิศ                     ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์                    นายศักดิ์เกษม ปานะลาด
          อาจารย์ (หัวหน้าสาขา)                                  อาจารย์                                      อาจารย์                         

                     นางสาวมัลลิกา นาจันทอง                 
        นางสาวปิยะนุช  เทือกเทพ                 นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง       
                 อาจารย์                                           อาจารย์        

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                            

        นายจุมพล ทองจำรูญ                   นางสาวปนัดดา  โพธินาม                     นายคมกริช  อ่อนประสงค์
         อาจารย์ (หัวหน้าสาขา)                          อาจารย์                                       อาจารย์         


                                   

           นายธนัชพงษ์  วังคำหาญ               นางสาวพัชรี  ศรีพุทธา                 
            อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)                         อาจารย์                                      

บุคลากรสายสนับสนุน

                                         
      นางสาวสุพรรษา ผาสุข                         นางจูมจำปา  โยธาวงษ์                   นางสาวรวิภา  สัมปุญญา
      หัวหน้าสำนักงานคณบดี                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 นักวิชาการเงินและบัญชี


                                      
   นางสาวเพชรลดา วรสาร                          นายธวัชชัย  พัฒนโพธิ์                      นายจงรักษ์  แก้วมณี
        นักวิชาการศึกษา                              นักวิชาการคอมพิวเตอร์                          เจ้าหน้าที่ธุรการ