ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  35
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,381
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,381
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  483,680
  IP :  3.239.236.140
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  แนะนำหน่วยงาน
  

  สถานที่ตั้ง
 

         อาคารช่อตะแบก  เลขที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 โทร 043-602043 ต่อ 541

ปรัชญา

       คณะบริหารธุรกิจ จะดำรงไว้ซึ่่งคุณภาพ ของบัญฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรมและมูลค่าเพิ่ม เพื่อการพัฒนาในศาสตร์อย่างยั่งยืน

 วิสัยทัศน์ 

       มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ เพื่่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      To be the Best Graduated Business School for Local Wisdom Values Creation 
  

 พันธกิจ 

         1. ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและพร้อมรับใช้สังคมและประเทศชาติ
         2. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจและประยุกต์องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
         3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการและกระจายโอกาสไปสู่ผู้แสวงหาโอกาสทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
         4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เป้าประสงค์การพัฒนา : บัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ  มีคุณธรรม  และมีความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ :

 1. พัฒนาศักยภาพศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพและศักยภาพในระดับสากล

 2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเชิงสร้างสรรค์ และทำได้

 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์การพัฒนา : ผลงานวิจัย และองค์ความรู้  รวมทั้งนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กลยุทธ์ :

 1. พัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมและมีคุณภาพ

 2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 3. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านบริการวิชาการ
เป้าประสงค์การพัฒนา :  เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น
กลยุทธ์ : ชุมชน สังคมและท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการทางด้านบริหารจัดการ

 1. พัฒนากฎ ระเบียบ และข้อบังคับการให้บริการวิชาการที่เอื้อต่อการแข่งขัน                                                                                                                                  

 2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม

 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ด้านการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
เป้าประสงค์การพัฒนา :  ชุมชน สังคมและท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการ เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   สู่สากล
กลยุทธ์  :

      
  1.   สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก
        2.  ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มของศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Management)
เป้าประสงค์การพัฒนา :คณะบริหารธุรกิจ มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นสำคัญและเหมาะสม ต่อการเปลี่ยนแปลงในอจารคต
กลยุทธ์ :

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะที่มุ่งเน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้

 2. พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะเป็นฐาน (Competency)

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

     เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
          1.  มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถใช้ประกอบอาชีพได้
          2.  มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
          3.  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
          4.  มีความสามรถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
          5.  มีความรู้ มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6.  มีวิจารณญาณ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปัญญาสากลในการแก้ปัญหาได้
          7.  มีสุขภาพและบุคลิกดี มีโลกทัศน์กว้างไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
          8.  มีจิตสำนึกดี เป็นประชาธิปไตย เสียสละ สามารถทำงานแทนผู้อื่นได้  และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
          9.  เป็นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น