ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  30
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,895
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,895
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  484,194
  IP :  18.204.42.98
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
 หมวด :  ข่าวสารศิษย์เก่าชาวบริหารธุรกิจ   วันที่ :  30-06-2557

หลักการและเหตุผล

            ตามที่นโยบายมหาวิทยาลัย ได้ให้คณะ สาขาวิชา และหน่วยงานภายในสังกัด จัดทำโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในด้านต่างๆ  และทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนได้หลากหลาย อาทิเช่น การวางแผนการผลิต การเงินการลงทุน การวางแผนการขาย การบันทึกบัญชีกำไรขาดทุน การคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารจัดการธุรกิจเป็นต้น
การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการปลูกจิตสำนึกกระตุ้นและเสริมสร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจ การสร้างงานให้กับชุมชน และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการประกอบการที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  
ทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านธุรกิจ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อบริการวิชาการและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อทราบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน รวมถึงโอกาสและแนวทางความเป็นเลิศการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความสามารถเพิ่มทักษะการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 

 ระยะเวลา  23 เมษายน 2557

สถานที่     บ้านนาจารย์ และบ้านยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์