ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  118
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,838
  เยี่ยมชมปีนี้ :  11,232
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  491,531
  IP :  3.235.108.188
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ศึกษาดูงาน สาขาวิชาการบัญชี วันที่ 6-8 เมษายน 2556
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  09-04-2556

กำหนดการศึกษาดูงาน
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่  5 ถึง 8  เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

 

วัน-เวลา รายละเอียด หมายเหตุ
วันที่ 5 เดินทางไป (กาฬสินธุ์ – ระยอง) 1 คืน – วัน
เวลา 20.00 น. พร้อมกันที่คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเดินทางไประยอง  
วันที่ 6 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 2 คืน 1 วัน
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (2)  
เวลา 08.30 น. ศึกษาดูงานที่ บริษัท............. อ.เมือง จ.ระยอง  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (3)  
เวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานที่สวนนงนุช เรียนรู้การปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยว  
เวลา 16.00 น. เช็คอินโรงแรมระยองบีช และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (4)  (รวม)  
เวลา 19.00 น. สัมมนาการบัญชีสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 7 ศึกษาดูงานเกาะเสม็ด เรียนรู้การประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 3 คืน 2 วัน
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (5)  
เวลา 08.30 น. เดินทางชมเกาะเสม็ด  เรียนรู้เรื่องการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (6)  
เวลา 17.00 น. กลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย  
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (7(รวม)  
วันที่ 8 เดินทางกลับ(ระยอง – กาฬสินธุ์) 3 คืน 3 วัน
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (8)  
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางกลับ  
เวลา 10.00 น. เดินทางไปตลาดบ้านเพ ซื้อของฝาก  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลาง (9)  
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (10)  
เวลา 20.00 น. เดินทางถึงคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์