ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  32
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,897
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,897
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  484,196
  IP :  18.204.42.98
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  21-06-2560

            "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559 "           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง ประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่สังกัดคณะฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำคณะ โดยในการประเมินในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ ดังนี้ 

           โดยการประเมินในครั้งนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

            ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
                                    
              1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์    ประธานกรรมการ
              2. อาจารย์ ดร.นภาพร  วงษ์วิชิต                       กรรมการ
              3. อาจารย์นุสราวรรณศิริ                                  กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  :    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัณชัย  สิงห์มาตย์    ประธานกรรมการ
              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล    กรรมการ
              3. อาจารย์เจษฎา  สิงห์ทองชัย                        กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  :    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

              1. อาจารย์สุพจน์  เกตุดาว                               ประธานกรรมกา
              2. อาจารย์ ดร.จินดารัตน์  สมคะเนย์                  กรรมการ
              3. อาจารย์วรนุช นิลเขต                                   กรรมการและเลขานุการ

            ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารประจำคณะ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ/ข่าว : นายธวัชชัย พัฒนโพธิ์
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์