ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  49
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,914
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,914
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  484,213
  IP :  18.204.42.98
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 “อบรมยุวมัคคุเทศก์หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ “
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  24-02-2560


 

ม.กาฬสินธุ์ จัด"อบรมยุวมัคคุเทศก์หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ "

          วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ชาร์ ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเมธ ภูสามารถ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา โพธินาม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น เขื่อนลำปาว ผ้าไหมแพรวา บุญคุณลาน บั้งไฟตะไลล้าน เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฯได้ การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ ๓ ประการณ์ คือ

          ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเป็นยุวมัคคุเทศก์ อาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

          ๒. เพื่อพัฒนายุวมัคคุเทศก์ อาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีจรรณยาบรรณ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

          ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

          การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๘๒ คน
 

วินัย  ชุ่มอภัย : ข่าว

ธวัชชัย พัฒนโพธิ์ : ภาพ/ปกข่าว