แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561       มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  159
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,387
  เยี่ยมชมปีนี้ :  39,560
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  277,773
  IP :  54.161.40.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  25-11-2558
1.1-1-1 รายงานผลการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1.1-1-2 รายงานผลการประเมินหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.1-1-3 รายงานผลการประเมินหลักสูตรการจัดการทั่วไป
1.1-2-1 เอกสารรับรองคุณวุฒิปริญญาเอก
1.1-3-1 เอกสารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.1-4-1 รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
1.5-1-1 คู่มือการให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 
1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
1.5-1-3 รายงานสรุปผลการประเมินการให้คำปรึกษาและแนะแนว
1.5-1-4 รายงานผลการจัดกิจกรรม Home Room (ภาคเรียนที่ 1-2)
1.5-1-5 บอร์ดประชาสัมพันธ์ website คณะ http://www.ba.ksu.ac.th และ facebook คณะ https://www.facebook.com/businesscom2?fref=ts
1.5-2-1 แผนพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
1.5-2-2 ข้อมูลรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.5-3-1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ
1.5-3-2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการธุรกิจจำลองเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.5-4-1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557
1.5-5-1 รายงานการประชุมกลุ่มงาน ครั้งที่3 /2558 (15  มิถุนายน 2558)
1.5-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6 /2558
1.5-6-1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการทักษะทางภาษาเพื่อส่งเสริมการขาย
1.5-6-2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการในชุมชน รุ่นที่ 3
1.5-6-3 สรุปโครงการ SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 
1.6-1-1 คำสั่งเลขที่054/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
1.6-1-2 คำสั่งเลขที่ 041/2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
1.6-1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่1 /2557เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.6-1-4 แผนพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
1.6-2-1 คุณธรรม จริยธรรม
            (1.1) รายงานผลโครงการทอดกฐิน
            (1.2) รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
            (1.3) รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
            (1.4) รายงานผลโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
1.6-2-2 ความรู้
            (2.1) คำสั่งขออนุมัตินักศึกษาไปราชการ
            (2.2) รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติ
            (2.3) รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 2
            (2.4) คำสั่งแต่งตั้งนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ
            (2.5) รายงานผลโครงการ English Camp
1.6-2-3 ทักษะทางปัญญา
            (3.1) คำสั่งแต่งตั้งนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ
            (3.2) คำสั่งขออนุมัตินักศึกษาไปราชการ
1.6-2-4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
            (4.1) รายงานผลโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนโครงการบริการวิชาการหนึ่งสาขาหนึ่งชุมชน (ค่ายนักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รักท้องถิ่น รุ่นเยาว์ ปี 1)
            (4.2) รายงานผลโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คณะบริหารธุรกิจ
1.6-2-5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
             (5.1) รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Microsoft office 2010
             (5.2,5.3) คำสั่งขออนุมัตินักศึกษาไปราชการ
1.6-3-1 รายงานสรุปโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้ง 5
1.6-4-1 รายงานการประชุม งานพัฒนานักศึกษา งานศิลปะและวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพ ครั้งที่3/2558 เรื่องการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
1.6-5-1,1.6-6-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เรื่อง ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557